Forslag fra MUSIK I NORDEN (MIN) til spændende forskningsprojekter

 

Kurver.jpg

 

Emne: MUSIK HELE LIVET

Projekt til kortlægning af musiklivet i den frivillige amatørmusiks kor- og orkestre samt grundskolen og musikskolen (kulturskolen) i de nordiske lande

Idéoplæg til projektbeskrivelser til forskning gerne udført af Masters-studerende, Ph.D.-forskere eller som Postdoc-projekt

 

Baggrund

MUSIK I NORDEN (MIN) er en paraplyorganisation for amatørmusikkens organisationer i de 8 nordiske lande (Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Grønland, Færøerne og Åland).

MIN har som mål at være en aktiv partner på højeste politiske niveau, der præger hele den nordiske kulturpolitik inden for amatørmusikområdet.

MINs vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst. MIN ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

MIN oplever, at mange unge sangere og musikere i de nordiske lande falder fra amatørmusikken efter skolealderen. Den manglende tilgang af unge deltagere kan på længere sigt få vidtrækkende konsekvenser for det nordiske amatørmusikliv og dets foreninger og organisationer. Frygten er, at den vil føre til både faglig og organisatorisk stagnation og et dalende antal aktive amatørmusikere og sangere.

Et aktivt amatørmusikliv i Norden er særligt vigtigt for at sikre en konstant og bred viden i de nordiske befolkninger om nordisk musik, herunder kendskabet til de nordiske komponister og kunstnere, og dermed de nordiske landes kultur. Derfor ønsker paraplyorganisationen MUSIK I NORDEN (MIN) at fremme amatørmusikken ved at undersøge vores område dybere.


Introduktion

Mange undersøgelser viser, at den frivillige amatørmusiks aktiviteter har betydning for og indflydelse på den enkelte musikudøver med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter. Menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk, være glad etc. udvikles i et kor eller et orkester. Det har stor betydning for fx læring, livsindhold og velbefindende hele livet. Det er disse kvaliteter de nordiske demokratiske samfund har brug for, hvor dannelse og mestring i livet er en meget vigtig kerne i den enkelte borger. Børn og unge er kommende musikstuderende, professionelle musiklærere og musikere (der igen underviser nye generationer af børn og unge). Unge er fremtidens kulturbevidste politiske vælgere. Musikken er skaber af en stærk sammenhængskraft, og er centrum i det musik-økologiske kredsløb.

 

Motiv

Det nordiske amatørmusikliv mangler statistiske studier af, hvor mange vi er, og hvem vi er, hvilket gør, at vores argumentation om amatørmusikkens dannelses- og sundheds-effekter udadtil over for politikere, embedsfolket og fonde - og dermed bedre støttemuligheder - står svagt. Indadtil over for organisationer, kor, orkestre, musikskoler gør målsætning, planlægning og uddannelsesvirksomhed er ligeledes udfordrende. Vi ved heller ikke hvorfor mange amatørmusik-udøvere stopper med af at synge og musicere. Og vi har et stort ønske om, at flere børn og unge vil musicere i amatørmusiklivets kor og orkestre, og finde veje til at få mange til at fortsætte.

 

Projektgrundlag

Amatørmusikken ønsker en langsigtet og vedvarende kortlægning (af både sang og instrumentalt spil) både hvad angår, hvor mange vi er, og en undersøgelse af årsagerne, forskellighederne og løsninger på frafaldet, for på længere sigt at ændre den. Vi vil gerne kunne inspirere de frafaldne musikudøvere til at fortsætte, og her har vi brug for at finde ud af, hvad de nordiske amatørmusik-organisationer kan gøre for at afhjælpe problemet strukturelt og økonomisk.

Lærer, Hjerne, Hjerneforskning

 


Projektindhold

Projektet skal gerne udmøntes i et system, der kan anvendes fortløbende. Projektet har til hensigt at definere og analysere:

 • hvad der skal spørges om til kor og orkestre etc for at optælle sangere og instrumentalister? (urealistisk at få enkeltpersoner til at svare)
 • hvor mange spørgsmål der skal stilles? (da for mange spørgsmål medfører fald i svarprocenten)
 • hvordan svar skal indsamles/registreres? (formular, hjemmeside etc)
 • om der skal undersøges i flere faser? (fx simpel registrering nu, unge senere, Grønland, Færøerne, Åland senere etc)
 • hvilke forskelle/skillnade der er mellem de nordiske lande og hvordan påvirker det den livslange syngende og musicerende borger?
 • hvorfor nogle børn begynder at musicere? (arveligt, forældre-inspiration, lærer-inspiration i grundskolen)
 • hvilke musiktilbud der er i de forskellige lande? (fx de 7-9-årige, unge etc)
 • om vores musiktilbud er tilpasset børns og unges virkelighed i dag?
 • hvor mange fortsætter med at synge og musicere? (efter fx deres 20 år)
 • hvor mange slutter – og hvorfor? (både musikskolers elever, og hele kor og orkestre der lukker ned, forskelle i de nordiske lande etc)
 • hvor meget grundskolens musikundervisning påvirker musikaktivitet senere? (betyder musikundervisning tidligt i livet at man bliver aktiv musikudøver)
 • om der findes nationale satsninger for det frivillige musikliv? (vi har kendskab til musikalske satsninger for børn og unge på Island)
 • graden af sammenhæng i undervisningstilbud og i det frivillige kulturliv?
 • hvor meget dirigent-området skal inkluderes i en 1. undersøgelsesfase? (dirigenter er centrale i ethvert kor eller orkester, og vi ved fra Norge at dirigenter og undervisningskvaliteten er afgørende for unges vedholdenhed)

Projektet skulle også gerne indsamle allerede eksisterende undersøgelser og rapporter på forskellige delområder (fra fx offentlige, nationale og sektordatabaser) i de nordiske lande.

MIN har igennem fonde fået finansieret flere forskningsindsamlinger i årene 2021-2022, som er blevet offentliggjort i 2 videncentre på deres hjemmesider her:
https://musikinorden.dk/index.php/bibliotek
https://videncenterforamatoermusik.dk/index.php/bibliotek

Her findes mange forskningssamlinger og gode informationer, der eventuelt kan danne grundlag for videre forskning.

 

Opmærksomhedspunkt

Da flere aktive inden for amatørmusikområdet synger i flere kor eller spiller i flere orkestre hver uge, skal metoder til kortlægning og registrering tage højde for dette faktum og sikre fejltællinger.

 

Idéer til dataindsamlingen

En forskningsbaseret undersøgelse/survey kunne være en mulighed til at besvare:

 

Kilder og inspiration

De enkelte lande har forskellige statistiske institutter der optæller fx indenfor musikskole-området og de professionelles områder, som kan inspirere forskeren. Flere nationale organisationer har egne registreringer og projekter. Da nogle borgere spiller i forskellige sportsgrene i løbet af en uge kan idrættens organisationer spørges om deres registrerings-og analyseerfaringer (i Danmark er der 1,2 millioner frivillige idrætsudøvere).

 

MIN håber, at have vakt en interesse for feltet med dette idéoplæg

Vi håber dette projekt vil interessere Masterstuderende, Ph.D.- og Postdoc-forskere. Måske kunne der etableres et forskningssamarbejde mellem flere forskere (på samme universitet, på flere universiteter i samme land, i flere lande, 'cluster research' – 'cluster analysis'). Vi er selvfølgelig åbne overfor, at forskere kan have forskellige synspunkter på forskningsprojektet, og vi vil derfor gerne udvikle vores ideer i et samarbejde. Dette forskningsprojekt kunne tænkes at interessere forskere inden for musikvidenskab, teatervidenskab, dansevidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, kommunikation, ledelse/management, medicin, folkesundhed, audiologi, neurologi, hjerneforskning, statistik etc. Vi kan tilbyde et stort undersøgelsesfelt med flere hundredetusinde udøvere, og et netværk til at nå ud til dem.

 

Videndeling

Efter projektet/afhandlingen er bestået efter alle universitetets formalia, så ønsker MIN gerne resultatet eller delprojekter præsenteret på onsite/online-konferencer også i MIN regi. Det er også målet at sende afsluttende rapporter ud til alle de nordiske musikorganisationer, så mange kan få glæde af den nye viden.

Vi håber, at dette oplæg er interessant for jer, og hvis ikke, håber vi, at du/I vil videresende dette idéoplæg til relevante kollegaer, forskere og studerende, som kunne have interesse i at kaste sig ud i denne forskning indenfor dette felt.

Vi mener, at forskning i dette område kan være et vigtigt felt at studere, da sang og musik har meget stor relevans og betydning for mange tusinde mennesker i de nordiske lande.

Bedste nordiske hilsener

MUSIK I NORDEN – MIN

 

Kontaktinformation

Finsk kontakt: MIN Norden

Patrik Karlsson

Ordförande/formand (finsk og svensktalande)
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Svensk kontakt: MIN Norden

Perry Göransson

Styrelsesmedlem
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dansk kontakt: MIN Norden

Steen Finsen
Bestyrelsesmedlem
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Relevante websider:

www.musikinorden.dk

www.videncenterforamatoermusik.dk

www.videncenterfordirektion.dk

 

Kilder

Hermed nogle links til inspiration om amatørmusikere og det frie kulturliv:

 

Artikler og research som baggrundsinformation:

 

Upload: 9.juli.2024

Fotos: Pixabay

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.