Forslag fra MUSIK I NORDEN (MIN) til spændende forskningsprojekter

 

Kurver.jpg

 

Emne: MUSIK HELE LIVET

Projekt til kortlægning af musiklivet i den frivillige amatørmusiks kor- og orkestre samt grundskolen og musikskolen (kulturskolen) i de nordiske lande

Idéoplæg til projektbeskrivelser til forskning gerne udført af Masters-studerende, Ph.D.-forskere eller som Postdoc-projekt

 

Baggrund

MUSIK I NORDEN (MIN) er en paraplyorganisation for amatørmusikkens organisationer i de 8 nordiske lande (Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Grønland, Færøerne og Åland).

MIN har som mål at være en aktiv partner på højeste politiske niveau, der præger hele den nordiske kulturpolitik inden for amatørmusikområdet.

MINs vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst. MIN ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

MIN oplever, at mange unge sangere og musikere i de nordiske lande falder fra amatørmusikken efter skolealderen. Den manglende tilgang af unge deltagere kan på længere sigt få vidtrækkende konsekvenser for det nordiske amatørmusikliv og dets foreninger og organisationer. Frygten er, at den vil føre til både faglig og organisatorisk stagnation og et dalende antal aktive amatørmusikere og sangere.

Et aktivt amatørmusikliv i Norden er særligt vigtigt for at sikre en konstant og bred viden i de nordiske befolkninger om nordisk musik, herunder kendskabet til de nordiske komponister og kunstnere, og dermed de nordiske landes kultur. Derfor ønsker paraplyorganisationen MUSIK I NORDEN (MIN) at fremme amatørmusikken ved at undersøge vores område dybere.


Introduktion

Mange undersøgelser viser, at den frivillige amatørmusiks aktiviteter har betydning for og indflydelse på den enkelte musikudøver med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter. Menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk, være glad etc. udvikles i et kor eller et orkester. Det har stor betydning for fx læring, livsindhold og velbefindende hele livet. Det er disse kvaliteter de nordiske demokratiske samfund har brug for, hvor dannelse og mestring i livet er en meget vigtig kerne i den enkelte borger. Børn og unge er kommende musikstuderende, professionelle musiklærere og musikere (der igen underviser nye generationer af børn og unge). Unge er fremtidens kulturbevidste politiske vælgere. Musikken er skaber af en stærk sammenhængskraft, og er centrum i det musik-økologiske kredsløb.

 

Motiv

Det nordiske amatørmusikliv mangler statistiske studier af, hvor mange vi er, og hvem vi er, hvilket gør, at vores argumentation om amatørmusikkens dannelses- og sundheds-effekter udadtil over for politikere, embedsfolket og fonde - og dermed bedre støttemuligheder - står svagt. Indadtil over for organisationer, kor, orkestre, musikskoler gør målsætning, planlægning og uddannelsesvirksomhed er ligeledes udfordrende. Vi ved heller ikke hvorfor mange amatørmusik-udøvere stopper med af at synge og musicere. Og vi har et stort ønske om, at flere børn og unge vil musicere i amatørmusiklivets kor og orkestre, og finde veje til at få mange til at fortsætte.

 

Projektgrundlag

Amatørmusikken ønsker en langsigtet og vedvarende kortlægning (af både sang og instrumentalt spil) både hvad angår, hvor mange vi er, og en undersøgelse af årsagerne, forskellighederne og løsninger på frafaldet, for på længere sigt at ændre den. Vi vil gerne kunne inspirere de frafaldne musikudøvere til at fortsætte, og her har vi brug for at finde ud af, hvad de nordiske amatørmusik-organisationer kan gøre for at afhjælpe problemet strukturelt og økonomisk.

Lærer, Hjerne, Hjerneforskning

 

 


Det første nordiske sangsymposium har netop været afholdt i Oslo.

Der var mange temaer. Som arrangøren skriver:

''A. Sjungande kommun seminarium

B. Musikforskning och hälsa nätverket

C. Nordiskt nätverk för barn och unga

D. Forskningsnätverket SangBarsk

Alla dagar inleddes med gemensam sångstund med olika nordiska sånger. Under dagarna ordnades parallellsessioner med följande tema:

A. Sång och daghem/småbarnsfostran

B. Sång och skola

C. Sång och hälsa

D. Sång i samhället

E. Körsång hela livet

I parallellsessionerna så presenterades olika projekt från alla nordiska länder''.

Læs mere på www.musikinorden.dk

 

 bird synger p node el ledninger

 
Musik i Norden planerer et stort sangsymposium til september i samarbejde med mange organisationer. Læs invitationen her:
 
Nå har Nordisk sangsymposium lansert programmet og billettsalget, og er klare for å invitere alle med interesse for sang og fellessang til Oslo i september! Over 80 bidragsytere fra hele Norden medvirker og bidrar gjennom foredrag, workshops, samtaler og sang. Lenke til foreløpig program, billettsalg og Facebook-arrangement:
 

https://www.sangsymposium.com/program 

https://www.facebook.com/events/970360183872377?ref=newsfeed

https://tikkio.com/tickets/37568-nordisk-sangsymposium-2023


Musik i Nordens ordförande Patrik Karlsson vil på torsdagen præsentere Musik i Nordens bidrag:
“Presentasjon av forskningssamlingen 930 forskningsresultater”
Dette sker i parallellsesjonen SANG OG HELSE på symposiet.
 
Velkommen!
 

 


Norsk musikkråd har gitt ut en svært spennende rapport.

Formålet med rapporten er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.

Det at disse gevinstene eksisterer gjør at det er vesentlig å legge til rette for deltagelse i
musikklivet. 

Deltagelse i musikklivet gir ikke bare et liv rikt på gode opplevelser.
Effekter dokumentert gjennom forskning vist til i dette notatet, og omfanget på forskningen,
tilsier at det å få flere til å delta i musikklivet vil gi uttelling for helse og læringsevne. 

Utgangspunktet bør være kunnskap om hva som er barrierer og motivasjonsfaktorer for å delta.
Myndighetenes virkemidler for å legge til rette for deltagelse bør stå i forhold til det som hindrer
og skaper muligheter for deltagelse.

 

 

 

Musik i Norden har netop færdiggjort endnu et stort indsamlingsarbejde af videnskabelig forskning med stor relevans for vores område.

En forskningssamling 


EFFEKTEN AF MUSIKUDØVELSE PÅ BØRN, UNGE, ÆLDRE OG SAMFUND
– EN SAMLING AF 200 FORSKNINGSARTIKLER 

er netop udgivet. 

Indholdet i forskningsamlingen er opdelt i 14 kapitler:

1. Amatørmusik i samfundet
2. Amatørkulturens betydning i mindre byer
3. Amatørkulturens effekt på borgerne
4. Aktiv kunstnerisk deltagelses betydning for sygdomme
5. Musik/Sang og baby sundhed
6. Børn og Sang
7. Unges sundhed
8. Musik og hjernens udvikling
9. Musik og følelsers udvikling
10. Musik og indlæring
11. Skoleorkestre og deres betydning
12. Instrumentvalget – og kønnets betydning 
13. Amatør versus professionel musiker
14. Musik og teams og virksomhedsledelse
 
 
 

 

Waves and coulars

 

Musik i Norden har netop færdiggjort et stort indsamlingsarbejde af videnskabelig forskning med stor relevans for vores område.

En forskningssamling 930 forskningsresultater - Forskningsindsamling af Musik er netop udgivet.

Indholdet i forskningsamlingen er opdelt i 4 grupper:

1. DIREKTION
I denne sektion af forskningssamlingen finder du alt, der er relateret til dirigentområdet

2. MUSIK & SUNDHED
Her i denne del af forskningssamlingen er der fokus på musik og menneskers sundhed

3. MUSIK & BØRN & UNGE
Her i tema nr. 40 i samlingen er der fokus på musikkens indflydelse på børn & unge

4. MUSIK & SÆRLIGE EMNER
I denne del af forskningssamlingen studeres musik og mange særlige emner. Disse emner er vigtige, men er lidt anderledes end ovenstående temaer, og har derfor fået egen kategori. 

Musik i Norden håber med sine aktiviteter på forskningsområdet, at dette kan være med til at løfte de musikalske kvaliteter i kor, orkestre og korps, og at vigtigheden af amatørmusikalsk aktivitet ses tydeligere

Læs mere og download forskningssamlingen ved at klikke her: 

equalizer 153212 640

Musik i Norden er via sit Nordisk Videncenter for Amatørmusik kommet i kontakt med et stort forskernetværk i hele verden.

På den 7. verdenskonference THE NEUROSCIENCES AND MUSIC – CONNECTING WITH MUSIC ACROSS THE LIFESPAN i Aarhus i Danmark i juni 2021 blev præsenteret 55 forskningsresultater. Teknisk set skete det fysisk onsite i Aarhus Musikhus og med forskere online fra hele verden, forskere der arbejder på forskellige universiteter i projekter med børn, unge, voksne og ældre, og forskellige diagnosegrupper. 

Efter hver konference udarbejdes en videnskabelig bog, men her nogle korte hovedpunkter fra forskere til inspiration:

- singing is the most universal means of music making an ideal paradigm for investigating the genetic basis of music abilities
- music is a social phenomenon, in that we listen to, synchronize to, and make music together. This makes it a fine-tuned instance of coordinated human interaction that involves interpersonal synchronization, social entrainment, improvisation, memorization and musical communication, and may serve as model for social cognition in general
- a meaningful human life is not only characterised by survival but also by thriving and flourishing, which is strongly driven by social interactions
- we interact with music before we are born and throughout our life. This interaction with music and between people is constrained by the culture in which we are born and embedded

 

MiB personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik og hjerneforskning var på programmet ved den den 7. verdenskonference
THE NEUROSCIENCES AND MUSIC

Konferencen blev afholdt den 18.-21. juni 2021 i Musikhuset i Aarhus med Center for Music in
the Brain (MIB) på Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium m.fl. som samarbejdspartnere.

I konferencen deltog ca. 350 deltagere heraf 55 speakers, og dertil ca. 300 forskere, der online præsenterede plancher med deres forskning ved såkaldte poster-sessions, hvor man virtuelt kunne besøge dem og tale med dem.

På grund af pandemien i verden deltog mange online, men heldigvis deltog ca. 75 i Aarhus. De mange speakers, forskere, professorer, Ph.D.-ere og anden baggrund præsenterede deres forskning. Den gik meget i retning af børns udfordringer, men bredt sagt blev ADHD, Alzheimer, Parkinson, udviklingsproblemer, problemer med hørelsen, og hjernens funktionsmåde behandlet.

Al forskningen anvendte lyd og musik, og forskerne præsenterede med kurver, søjler, diagrammer og hjernen i alle farver afhængig af områder der var aktiveret eller deaktiveret. Hver præsentation varede 15 koncentrerede minutter med efterfølgende diskussion. 55 forskere på 4 dage holdt i stram snor
af moderatorer, og online-teknikere der koblede alle til i tide. Meget professionelt.

Og tilhørernes hjerner blev udfordret til det maksimale! af de mange fagtermer.

Er det at synge i kor og spille i orkester sundt?
Bliver man gladere?

Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?

Findes der videnskabelig evidens for dette?

Musik i Norden, der står bag Nordisk Videncenter for Amatørmusik, har indsamlet foreløbig 440 undersøgelser, der tydeligt fortæller om det gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester - både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse - træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.

Peter Vuust: Musik på  hjernen

Hjernen elsker sang og musik. Det kan ses på scanning, viser ny forskning.

Hjerneforsker Peter Vuust er bassist af international klasse. Han spiller blandt andet jazz og har også ledsaget Erik Grip med fremragende basspil. Musik på hjernen er titlen på hans meget interessante bog, hvor han gennemgår, hvad der sker i hjernen, når man lytter til eller spiller musik. Det dokumenteres til overflod, at det er sundt for hjernen at blive udfordret med aktive musikalske udfoldelser. Det sætter sig spor i hjernen som man i dag kan scanne sig frem til, så der er ikke nogen tvivl. At redegøre for et kompliceret samspil af kemi, fysiske påvirkninger og samarbejde mellem forskellige dele af hjernen, falder udenfor denne anmeldelse. Et par eksempler vil det dog være relevante at give....

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.